TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 66/2018.(III.29.) Kt. számú határozata


 (amely a 2/2018.(III.29.) számú alapítói határozatnak minősül)


A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.  törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:

  1. A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
  2. Felkéri a Kft. ügyvezetőjét a terv folyamatos aktualizálására.
  3. Felkéri az ügyvezetőt, hogy a terv nyilvánosságának biztosítása érdekében a Kbt. 43.§. (1) bekezdésében rögzített közzétételi feladatoknak tegyen eleget.
  4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos                Felelős:      Dr. Fülöp Erik polgármester

Szabó András: A Kft. ügyvezetője


Dr. Fülöp Erik                                          Badics Ildikó
polgármester                                                 jegyző